FORRETNINGSBETINGELSER

FOR

ADVOKATFIRMAET V & G I/S YDELSER

CVR-nr. 35 71 25 18

 

 

 

 • Indledning
  • Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som Advokatfirmaet V & G I/S, CVR-nummer 35712518 påtager sig, medmindre andet er aftalt skriftligt.
  • Advokatfirmaet V & G I/S er organiseret som interessentskab, og alle advokaterne er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. I tillæg til forretningsbetingelserne udøver vi advokatvirksomhed i overensstemmelse med de advokatetiske regler, som kan findes på advokatsamfundet.dk, og retsplejelovens regler om advokater.
 • Opgaven
  • Når vi påtager os en ny opgave, udarbejder vi et aftalebrev. Brevet fastslår vores forståelse af opgaven, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, hvilken partner og øvrige medarbejdere der vil være tilknyttet sagen, honorarsatserne for de pågældende personer, om muligt et samlet honorarskøn for opgaven. Vi skønner det samlede honorar i forhold til den forventede arbejdsopgave. Hvis arbejdsopgaven ændres i takt med, vi kommer dybere ind i sagen, vil vi orientere om de ændrede forudsætninger. I løbende klientforhold og i mindre sager, hvor klienten selv entydigt har beskrevet opgaven, eller i hastesager, kan dette fraviges.
 • Interessekonflikter
  • Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets klienter. Før vi påtager os en opgave, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis en interessekonflikt opstår, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.
 • Identitetsoplysninger
  • Advokatfirmaet V & G I/S er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger.
 • Personoplysninger
  • Som en del af sagen behandler vi personoplysninger om klienten og andre parter i sagen. Vi behandler sådanne oplysninger om klienten og andre, som indgår som en naturlig eller nødvendig del af de opgaver, der følger af den i sagen anvendte lovgivning i forbindelse med gennemførelse af sagen behandling.
 • Vi benytter ikke modtagne personoplysninger til andre formål end til sagsbehandling af det pålagte eller aftale formål med sagen. Vi er underlagt oplysningspligt efter databeskyttelsesreglerne, ligesom vi er underlagt tavshedspligt.
 • Digital kommunikation
  • Vi kommunikerer primært via e-mail, da det er med at effektivisere sagens behandling. Vi benytter sikkermail, idet vi dog begrænser fremsendelse af følsomme personoplysninger både ved brug af sikkermail og via almindelig mail. Hvis klienten anmoder om det, benytter vi kun almindelig post til fremsendelse af følsomme personoplysninger.
  • Klienten bedes straks informere mig skriftligt, hvis klienten ønsker, at vi skal træffe konkrete foranstaltninger, herunder særligt i forhold til klientens personoplysninger.
 • Honorar
  • Advokater må ikke kræve et højere vederlag for deres arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt. Vores honorar fastsættes på grundlag af en konkret vurdering, hvori bl.a. indgår hensyn til:
 • det anvendte tidsforbrug,
 • hvem, der har medvirket til at løse opgaven,
 • opgavens kompleksitet,
 • om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres,
 • den betydning, opgaven har for klienten,
 • det ansvar, der er forbundet med at løse opgaven, og
 • det opnåede resultat.
 • Derudover kan det indgå som et element ved fastsættelsen af vores salær, at der er udført arbejde uden for normal arbejdstid eller at sagen er af særlig hastende karakter.
 • Vores honorar er eksklusiv relevante omkostninger og udlæg. Udover vores salær skal kunden således forvente at skulle afholde udgifter til f.eks. retsafgifter, registreringsgebyrer, kørselsudgifter, større kopierings- og forsendelsesudgifter mv.
 • Det kan være vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar, når vi modtager en opgave. Efter anmodning afgiver vi gerne – og altid overfor forbrugere – et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.
 • Betaling
  • Almindeligvis udsteder vi en faktura, når opgaven er afsluttet. Vi tager dog forbehold for at kræve kvartalsvis afregning eller delafregne når et sagsskridt afsluttes.
  • Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter de gældende regler. Ved forsinket betaling opkræves rente og rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler.
 • Forudbetaling
  • Vi forbeholder os ret til at afkræve forudbetaling for de udlæg og eventuelle opgaverelaterede omkostninger, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen til eksempelvis rimelige rejse- og opholdsudgifter, gebyrer, retsafgifter, skønsmænd, eller lignende, såfremt sagens karakter efter vores skøn nødvendiggør det.
 • Depositum
  • Advokatfirmaet V & G I/S er berettiget til at opkræve depositum til sikkerhed for vores salær.
 • Klientmidler
  • I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på en klientkonto, hvor tilskrevne renter (både positive og negative renter) tilfalder klienten. Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000 (ca. 750.000 kr.), som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. klient og omfatter klientens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. Advokatfirmaet V & G I/S påtager sig intet ansvar for en klientens tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.
  • Advokatfirmaet V & G I/S har klientbankkonto i Sydbank, Varde.
 • Fortrolighed
  • Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter.

 

 • Insiderhandel
  • Alle medarbejdere hos Advokatfirmaet V & G I/S er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.
 • Anvendelse af vores rådgivning
  • Vores rådgivning er målrettet den konkrete opgave og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.
  • Klienten har ret til at anvende det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens Advokatfirmaet V & G I/S har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.
 • Opbevaring af sager
  • Advokatfirmaet V & G I/S fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato. Om opbevaring, sletning, indsigt i data, mv. henvises i øvrigt til vores persondatapolitik på advokat.dk
 • Lovvalg og værneting
  • Enhver tvist mellem en klient og Advokatfirmaet V & G I/S skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.
  • Advokatfirmaet V & G I/S opfordrer til, at eventuelle tvister altid søges afklaret med den ansvarlige advokat.
  • Tvister skal afgøres ved Retten i Esbjerg. Forbrugere kan dog altid sagsøge Advokatfirmaet V & G I/S ved deres eget værneting, såfremt forbrugeren er bosat i Danmark.
 • Ansvar og forsikringsdækning
  • Alle advokater hos Advokatfirmaet V & G I/S er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning, som er tegnet hos Söderberg & Partners, HDI Danmark, Langebrogade 3F, 1411 København K, CVR-nummer 37276251 Forsikring. Vores ansvar er i enhver henseende begrænset til DKK 10 mio. kr. og gælder, uanset hvor advokatvirksomheden er blevet udøvet. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv., eller andre former for indirekte tab.
  • Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.