Forretningsbetingelser for Vogel & Gammelby I/S

Disse forretningsbetingelser er gældende for de advokatopgaver af enhver art, som Vogel & Gammelby påtager sig for klienter efter den 1. januar 2016, medmindre andet skriftligt er aftalt.

Dine rådgivere hos Vogel & Gammelby:

Alle advokater hos Vogel & Gammelby er beskikket af Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Vores advokatfuldmægtige er autoriseret under en af vores advokater og du kan altid få oplyst, hvilken advokat en advokatfuldmægtig er autoriseret under.

Både advokater og advokatfuldmægtige deltager i løbende efteruddannelse.

Opgavens omfang og indhold:

Vogel & Gammelby tilbyder juridisk bistand. Omfanget af den juridiske bistand aftales mellem klienten og den pågældende advokat, men omfatter kun dansk lovgivning og i enkelte tilfælde regler der følger af EU-retten.

Alle opgaver fordeles på kontoret til den advokat eller advokatfuldmægtige, som vi vurderer har den fornødne kompetence til at løse opgaven og som har mulighed for at løse opgaven til den aftalte tid. Det aftales naturligvis i samarbejde med klienten, hvilken advokat eller advokatfuldmægtig der udfører opgaven.

Alle opgaver løses i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven og hvidvaskloven, samt med respekt af reglerne om behandling af personoplysninger (se særskilt politik for behandling af personoplysninger).

Vogel & Gammelby opbevarer alle sagsakter på vores arkiv i mindst 5 år fra opgavens afslutning. Originale dokumenter udleveres dog i videst muligt omfang til klienten ved opgavens afslutning.

Vogel & Gammelby kan til enhver tid afslutte et samarbejde med en klient, men dog med respekt for begrænsningerne i de advokatetiske regler. Såfremt Vogel & Gammelby afslutter samarbejdet med en klient, inden opgaven er færdigudført, skal der betales salær for det udførte arbejde frem til afslutningen af samarbejdet.

Klienten har på samme vis ret til på et hvilket som helst tidspunkt at bede advokaten om at standse arbejdet med opgaven. Også i dette tilfælde skal klienten betale salær for det udførte arbejde frem til afslutningen af samarbejdet.

Afregning:

Vores salær fastsættes på baggrund af et samlet skøn over opgaven, herunder ved inddragelse af følgende kriterier:

  • Den medgåede tid

  • Sagens betydning for klienten

  • Sagens udfald

  • Sagstypen

  • Sagens omfang

  • Ansvaret forbundet med sagen

Derudover kan det indgå som et element ved fastsættelsen af vores salær, at der er udført arbejde uden for normal arbejdstid eller at sagen er af særlig hastende karakter.

Vogel & Gammelby er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af klienter.

Udover vores salær skal du som klient forvente at skulle afholde udgifter til f.eks. retsafgifter, registreringsgebyrer, kørselsudgifter, større kopierings- og forsendelsesudgifter m.v..

Vogel & Gammelby giver så vidt muligt et overslag over prisen i forbindelse med sagens oprettelse. Såfremt det ikke er muligt at fremkomme med et overslag ved sagens oprettelse, oplyser Vogel & Gammelby omkring de forventede sagsskridt og de timepriser, der tages udgangspunkt i ved fastsættelsen af salæret.

Afregning sker som udgangspunkt ved sagens afslutning. Vi tager dog forbehold for at kræve kvartalvis afregning eller delafregne når et sagsskridt afsluttes.

Vogel & Gammelby er berettiget til at opkræve depositum til sikkerhed for vores salær.

Vogel & Gammelbys betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling opkræves rente og rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler.

Ansvar og ansvarsbegrænsning:

Vogel & Gammelby er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med retsplejelovens regler, de advokatetiske regler samt dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar og professionsansvar.

Vogel & Gammelby har en lovpligtig ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab, som dækker vores rådgivning. Vores forsikringsselskab og garantistiller er:

Söderberg & Partners

HDI Danmark

Indiakaj 6, 1. sal

2100 København K

CVR-nr. 37276251

Policenummer 156-0865-5962-14000

Vogel & Gammelby er ikke erstatningsansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder mistet fortjeneste, driftstab eller tab af goodwill.

Vogel & Gammelby er underlagt reglerne om hvidvask og klientkonto. I forbindelse med visse opgaver er vi derfor forpligtede til at indhente identitetsoplysninger på vores klienter og opbevare disse.

Vogel & Gammelby har samleklientkonti i Sydbank A/S.

Værneting:

Vogel & Gammelby opfordrer til, at eventuelle tvister altid søges afklaret med den ansvarlige advokat.

Tvister skal afgøres ved Retten i Esbjerg. Forbrugere kan dog altid sagsøge Vogel & Gammelby ved deres eget værneting, såfremt forbrugeren er bosat i Danmark.